Pan European Forest Certification Se PEFC

pandasymbol Världsnaturfondens (WWF) symbol Se miljömärkning

pappersinsamling sedan 1994 råder det ett lagstiftat producentansvar för insamling av (tidnings)pappersavfall. Insamlingen administreras av Pressretur AB. 1998 infördes dessutom ett frivilligt producentansvar för insamling av kontorspapper. Se returpapper

pappersmassa fibermaterial av i regel vegetabiliskt ursprung, som används för papperstillverkning. Vanligaste råvaran är trä, vars fibrer friläggs antingen genom kokning av träflis med olika kemiska lösningar eller på mekanisk väg genom till exempel slipning av rundved.
    Sedan mitten av 1960-talet har pappersmasseindustrin med gemensamma forsknings- och utvecklingsinsatser arbetat för att finna mer miljöanpassade tekniker för framställning av pappersmassa. Detta har bland annat inneburit att, trots en mer än fördubblad produktionen sedan 1960, de totala utsläppen av fibrer och syreförbrukande ämnen minskat med över 75%.

PCB stabila organiska föreningar framställda genom klorering av bifenyler. Sedan mitten av 1960-talet har man känt till dess negativa påverkan på miljön och sedan 1978 råder förbud mot all ny användning av PCB.
    På grund av att PCB är lättlösligt i fett men svårlösligt i vatten, anrikas de snabbt i näringskedjan. Något som tidigare bland annat har drabbat till exempel den svenska sälstammen. PCB användes tidigare inom industrin som bland annat tillsats i hydrauloljor och färger samt som mjukgörare i plaster.

PCBT klorerade benzyltoluener som används i stället för PCB, bland annat i grävmaskinernas hydraulsystem.

PEFC, Pan European Forest Certification är en europeisk miljöcertifiering för familjeskogsbruk och köpsågverk. Används för närvarande i 17 länder, bland andra Sverige, Norge, Finland och Frankrike. http pefc.org

perborater perborsyrans salter som bland annat används som blekmedel i tvättmedel.

PERI the Public Environmental Reporting Initiative, sammanslutning av ett antal större internationella företag med gemensamt utarbetade riktlinjer för miljöredovisningar.

persistens olika ämnens motståndskraft mot nedbrytning. Kännedom om persistensen har stor betydelse vid bland annat användning av olika bekämpningsmedel.

personbilar Se transporter

pesticid är det samma som biocid, mycket giftigt bekämpningsmedel. Se bekämpningsmedel

PET-flaska returförpackning för i huvudsak läskedrycker. Tillverkas av polyetylentereftalat och kan återvändas upp till 20 gånger. Andra fördelar med PET-flaskan, jämfört med glasflaskor, är den låga vikten och materialets hållbarhet mot stötar. Se glas

pH-värde mått på surhetsgraden där ett neutralt värde (”nollpunkten”), motsvaras av pH 7. Ett lägre tal innebär en sur lösning medan ett högre avser en alkalisk (basisk). Se alkalisk

plankton organismer som lever i vatten utan att själva kunna påverka den egna rörelsen. De ofta mikroskopiska organismerna utgör föda för bland andra valar och fiskar. Planktonets förmåga att ta upp miljögifter innebär därför att dessa också sprids till högre stående djurarter.

plan- och bygglagen (PBL) är en av de så kallade markanvändningslagarna. Se miljölagstiftning

plaster syntetiska material som består av stora molekyler, s k polymerer, uppbyggda av mindre enheter som återupprepas. Plaster framställs i regel av råolja, dvs av en ändlig naturresurs. Plaster kan indelas i termoplaster, härdplaster och gummi.
    Ur miljösynvinkel bidrar plasterna även till det växande problemet med avfall. Cirka 10% av allt fast avfall utgörs av plast i någon form; vanligen förpackningar och engångsartiklar. Efter användning kan plastmaterial antingen förbrännas, återvinnas eller komposteras, dvs brytas ner biologiskt. Återanvändning kan vara ett hygieniskt problem när det gäller livsmedelsförpackningar. Kompostering kräver att materialet är biologiskt nedbrytbart. Allt fler nedbrytbara plaster tillverkade av växtråvara kommer därför också ut på marknaden.
    Plasttillverkning är mycket energikrävande process och omfattar i vissa fall hälsovådliga och farliga råmaterial. Se PVC | återvinning

platina Pt, ädelmetall som tack vare sin förmåga att i finfördelad form absorbera vätgas och aktivera syre, bland annat används i bilarnas avgaskatalysatorer

plutonium Pu, radioaktivt grundämne med stort energiinnehåll som, då uran används, bildas vid kärnklyvning i kärnreaktorer. Halveringstiden är 24.000 år.

population antalet individer av samma art som samtidigt lever inom ett geografiskt avgränsat område.

ppm beteckning för gasers koncentration, mätt som miljondels volymdelar av luft. Antalet ppm talar om hur många molekyler av ett visst slag det finns per miljon molekyler i en luftblandning.

PPP Polluter Pays Principle innebär att den som orsakat en skadlig miljöpåverkan skall såväl åtgärda den som stå för alla kostnader. Se förorenaren-betalar-principen

proaktiva benämns företag eller organisationer som ligger långt framme i sitt miljöarbete, har ett etablerat och integrerat miljöledningssystem samt redovisar sina insatser på miljöområdet på ett öppet och uttömmande sätt för myndigheter och allmänheten. Vidare arbetar man med stor framförhållning, bedömer miljöarbetet som en strategisk och väsentlig del av sin profil mot marknaden samt ser det som en reell affärsmöjlighet och konkurrensfördel.

producentansvar finns idag inom flera områden. Producentansvaret betyder att den som yrkesmässigt tillverkar, fyller, säljer eller importerar en produkt eller förpackning har ansvaret för att den tas om hand, återvinns eller återanvänds, när den är slutförbrukad.
    Det finns idag ett lagstadgat producentansvar för förpackningar, tidningspapper, bildäck och bilar (under 3,5 ton) samt ett frivilligt producentansvar för bygg- och rivningsavfall samt för kontorspapper. Lagstadgat insamlingsansvar finns därutöver för batterier. Riksdagen har dessutom beslutat om att införa producentansvar för elektronikskrot.
    Under förutsättning att förordningen angående elektronikskrot godkänns av EU-kommissionen, träder den i kraft den 1 januari 2000.

produktavgift en form av miljöavgift på sådana varor som är miljöstörande. Syftet är att minska användningen, dels för att hanteringen kan vara hälsofarlig, dels för att de kan innehålla ämnen, till exempel tungmetaller, som ger störningar i miljön.

produktregistret Kemikalieinspektionens register över kemiska ämnen. Registret innehåller cirka 58.000 ämnen.

produktrevision en genomgång och granskning av en vara avseende hela dess livslängd – livscykel. Det vill säga från råvaror och underleverantörer via tillverkning och distribution till återanvändning, återvinning och slutligt omhändertagande.

produktvalsprincipen att byta ut farliga ämnen och produkter med en viss
funktion mot oskadliga eller mindre skadliga; kallas även substitutionsprincipen eller utbytesregeln.

propan brännbar gas som bland annat används i motorgas och gasol samt som köldmedel i till exempel kylar och frysar.

punktutsläpp utsläpp som genom till exempel kontrollerad avdunstning kan samlas upp, mätas och renas innan de släpps ut via skorstenar eller ventilation. De ursprungliga punktutsläppen gjordes dock företrädesvis utan några försök till rening. Motsatsen är de diffusa utsläpp av flyktiga ämnen som inträffar vid okontrollerad avdunstning. Se diffusa utsläpp

PVC polyvinylkloridplast, innehåller klor och bildar saltsyra och klorerade kolväten vid förbränning. Detta bidrar till försurningen och till ökningen av klororganiska föreningar, bl a dioxiner, i mark och vattendrag. I mjuka PVC-produkter ingår ofta mjukgörare, bl a vissa tungmetaller och de miljöfarliga ftalaterna.


© Copyright 1999 GECCO Information