marknadsföringslagen gäller all marknadsföring/reklam inklusive eventuella miljöargument och säger att marknadsföringen skall stämma överens med god marknadsföringssed och även i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.
    Ett tillägg i marknadsföringslagens 6 § om vilseledande reklam säger att tillämpningen av lagen också skall omfatta ”produktens ursprung, användning och inverkan på hälsa och miljö”. Konsumentombudsmannen, KO, är den myndighet som skall övervaka all reklam och i förekommande fall anmäla vilseledande reklam till Marknadsdomstolen.
    Generellt gäller bland annat att ord som miljövänlig, naturvänlig och ekologisk måste baseras på grundliga utredningar, som visar att produkten under hela sin livscykel belastar miljön väsentligt mindre än andra produkter av samma kategori. Miljöfördelar måste preciseras och budskapets helhetsintryck måste stämma med verkligheten.

marknära ozon bildas bland annat genom trafikens och industrins utsläpp av flyktiga organiska ämnen och kväveoxider. Utsläppen kan i huvudsak härledas till källor utanför Sverige, men även större inhemska utsläpp från industrier och tätorter kan ge lokal ozonbildning. Marknära ozon föranleder skador på växtlighet och byggnader samt medför risk för hälsoeffekter.

marksanering borttagande av olika föroreningar som finns i jord.

massablekning kan idag göras utan klorgas eller andra klorföreningar. Se klorfritt papper

materialbalans redovisar förbrukningen av olika råvaror/material under en produkts livscykel för beräkning av produktens miljöpåverkan. Se energibalans

materialbolagen har tillkommit som en följd av lagen om producentansvar för förpackningar (1994:1235), som innebär att förpackningsproducenterna (tillverkare, importörer, säljare av förpackningar eller förpackade produkter) har ansvaret för att förpackningarna även efter att de använts. Producentansvaret gäller förpackningar tillverkade av glas, wellpapp, plast, papper, kartong, stålplåt och aluminium. Dryckesförpackningar som aluminiumburkar och PET-flaskor omfattas av särskild lagstiftning. Materialbolagen har bildats gemensamt av berörda företag och branschorganisationer för att inte varje producent skall behöva upprätta ett eget insamlings- och informationssystem.
    Det finns för närvarande fem materialbolag: Svensk GlasÅtervinning AB, RWA Returwell AB, Svensk Kartongåtervinning AB, Svenska MetallKretsen AB och Plastkretsen AB.
    De avgifter som producenterna betalar administreras och fördelas av ett särskilt bolag – REPA-registret.
    Producentansvaret omfattar visserligen alla förpackningar men gäller inte för osorterat hushållsavfall, eftersom retur- återvinningsidén bygger på att konsumenterna på frivillig väg skall returnera använda förpackningar via de system som utvecklats av materialbolagen. http svenskglasatervinningab.se | returwell.se | kartongatervinning.se | metallkretsen.se | plastkretsen.se | repa.se

metaller har metallglans och leder värme och elektrisk ström. I miljösammanhang är det enkelt uttryckt så att metaller som förekommer rikligt i naturen är mindre farliga för människan än ovanliga metaller – två extremer är järn (mindre farlig) respektive kvicksilver (farlig). Man kan alltså med ledning av dess förekomst i jordskorpan göra en uppskattning av respektive metalls ”farlighet”.

metan gruvgas, sumpgas, CH4, färglös brännbar gas som bildas i naturen genom bakteriell förruttnelse av organiska ämnen i t ex sump- och träskmarker. Utgör huvudsaklig beståndsdel i stadsgas.
    Metangas bildas också då avfall deponeras och i reningsverkens rötslam. Gasen kan tas till vara genom gasverk.
    Metan tillhör de så kallade växthusgaserna och ett utvidgat utnyttjande av gasen för energiproduktion skulle minska utsläppen till luft och reducera mängden deponerat avfall.

metanol även metylalkohol eller träsprit, färglös vätska som bildas genom pyrolys av trä eller industriellt genom olika processer. Metanol används som lösningsmedel och som inblandning i motorbränsle, där försök pågår i bl a USA. Se biobränsle

mikroorganism mikrober, den lägst stående formen av djur och växter men viktig för naturens nedbrytningsarbete. Kan ses endast med hjälp av mikroskop.

miljö yttre förhållanden som påverkar allt liv. När det gäller företaget och miljön skiljer man ofta på inre miljö (arbetsmiljön i företaget) och yttre miljö (avseende världen utanför fabriksgrindarna).

miljöanpassad aktivitet, vara eller tjänst som i allt väsentligt innebär största möjliga – tekniskt genomförbara och ekonomiskt rimliga – hänsynstagande till miljön under dess totala livscykel. Se miljövänlig

miljöaspekt begrepp inom ISO 14000-serien. Se avsnittet ISO 14000-serien

miljöavgift ekonomiskt styrmedel som är tänkt att påverka företag och organisationer att handla i en riktning som är positiv ur miljösynvinkel. Miljöavgifter kan uppdelas i utsläppsavgifter och produktavgifter. Utsläppsavgifter kan baseras på mätning av faktiska utsläpp eller på förbrukning av ingående råvara. Produktavgifter är avgifter på miljöbelastande produkter i syfte att minska användningen av dem.

miljöbalans på samma sätt som en energibalans anger energianvändningen och därigenom miljöpåverkan under en produkts hela livscykel, redovisar en miljöbalans en verksamhets totala miljöpåverkan genom att inkludera en mängd andra faktorer förutom energi. I UNEPs (United Nations Environment Programme) riktlinjer för miljöredovisning återfinns under rubriken miljöbalans hela 18 faktorer; från materialförbrukning, energianvändning och vattenförbrukning, via olycksfallsberedskap, markföroreningar och avfall till transporter, livscykelbedömningar och miljömässigt produktansvar. Se energibalans

miljöbalken är sedan den 1 januari 1999 den samlade platsen för Sveriges miljörelaterade lagar. Se miljölagstiftning

miljöbelastning den påverkan på miljön som åstadkoms genom mänskliga aktiviteter i första hand i form av till exempel uppbyggandet, nyttjandet (främst transporter) och underhållet av den ekonomiska infrastrukturen (vägar, järnvägar, flygplatser, hamnar, kraftverk, energiförsörjning, vatten- och avloppssystem), industriell verksamhet (från råvaru-uttag till slutligt omhändertagande av uttjänta produkter) och näringsgrenar som jordbruk, skogsbruk, sjöfart och fiske. Man kan något hårddraget faktiskt säga, att så gott som alla mänskliga aktiviteter i någon mening ger upphov till miljöpåverkan.

Miljöcentrum stiftelse i Uppsala som dels bedriver forskning på miljöområdet, dels aktivt engagerar sig i speciella miljöärenden, ibland med hjälp av domstol. Grundare och ledare sedan starten 1971 är Björn Gillberg. http miljocentrum.se

miljödepartementet samordnar regeringens miljöpolitik och företräder Sverige i miljöpolitiska sammanhang inom bland annat EU.
    En särskild uppgift för departementet är att driva på omställningen till hållbar utveckling såväl nationellt som internationellt. Miljöbalkens ikraftträdande den 1 januari 1999 innebär att införandet av denna är en viktig del av miljödepartementets arbete.
    En högt prioriterad fråga är också arbetet med att nå de av regeringen föreslagna 15 miljökvalitetsmålen. Miljödepartementets ansvarsområde har vidgats efter valet 1998 eftersom man tagit över bland annat plan- och byggfrågor från dåvarande inrikesdepartementet. http miljo.regeringen.se

miljödomstol i samband med införandet av miljöbalken avskaffades koncessionsnämnden. Den ersattes av fem regionala miljödomstolar som delar av tingsrätterna i respektive Umeå/Luleå, Östersund, Stockholm, Vänersborg och Växjö samt av en övermiljödomstol i Svea hovrätt.
    De regionala miljödomstolarna har geografiskt bestämda domsområden och behandlar främst tillstånd till vattenverksamhet, tillstånd till miljöfarlig verksamhet och andra miljöskyddsfrågor, frågor om hälsoskydd, naturvård, renhållning och farligt avfall samt skadestånds- och ersättningsfrågor med miljöanknytning.
    Hos miljödomstol söks tillstånd för verksamhet som i SFSs förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd anges med prövningsnivå A.
    För miljööverdomstolens prövning gäller särskilda handläggningsregler, bland annat i vissa fall krav på prövningstillstånd. Miljööverdomstolen är slutinstans i mål som i första instans avgjorts av en kommun eller förvaltningsmyndighet. Domar och beslut som får överklagas prövas i Högsta domstolen. För sådan prövning krävs i princip att domstolen meddelar prövningstillstånd.
    Länsstyrelsen utgör närmaste instans för ansökan om tillstånd för verksamhet som i SFSs förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd anges med prövningsnivå B.
    Miljöfarlig verksamhet för vilken anmälningsplikt gäller – prövningsnivå C – skall anmälas till den kommunala nämnden (den eller de nämnder som kommunfullmäktige utser att svara för tillsynen enligt miljöbalken).
    Ansvaret för den operativa tillsynen har antingen central myndighet – Skogsvårdsstyrelsen, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Fiskeriverket med flera – länsstyrelsen eller kommunal nämnd. http dom.se/wwwdomweb/data/infomtrl/miljodomstol/brmd.htm

miljöfarligt avfall numera benämnt farligt avfall. Se farligt avfall | avfall

miljöfarlig verksamhet anges i SFSs förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd med prövningsnivåerna A eller B. Se tillståndspliktig verksamhet

miljöfonder en form för aktiesparande i enbart miljömedvetna företag. Många större institutionella investerare har idag kriterier avseende såväl miljö som moral, etik och socialt ansvar för sina placeringsobjekt. Det stöter emellertid på betydande problem att finna tillräckligt många företag som till fullo kan betraktas som miljöanpassade enligt av alla accepterade kriterier.

Miljöförbundet tvärpolitisk riksorganisation omfattande ett 80-tal miljögrupper. Bildades 1976. http mforb.se

miljöhandbok organisationens dokumentation av sitt miljöledningssystem. Se miljömanual

miljöinvestering avser principiellt investering som bidrar till en verksamhets miljöskydd och miljöanpassning. Någon allmängiltig definition finns inte.
    En investering som leder till förbättrad miljöanpassning kan ha även produktionshöjande effekter – eller till och med ha det senare som primärt mål – och skall då enligt vissa definitioner inte betraktas som en miljöinvestering. Enligt andra definitioner skall investeringar som i första hand har miljöanpassning som mål, betraktas som miljöinvesteringar oavsett eventuella produktionsförbättrande effekter.

miljöklass kan avse indelning av t ex drivmedel eller fordon (klass 1–3) med avseende på deras miljöpåverkan; miljöklass 1 är mest miljöanpassad.

miljökontrollant ackrediteras i Sverige av SWEDAC ackrediteringsorgan och ges endast till företag eller organisationer. Se ackreditering

miljökonsekvensbeskrivningar, MKB (eng Environmental Impact Statement), ett komplement till ekonomiska och produktionstekniska utredningar inför investeringsbeslut. Synsättet att kartläggning av miljökonsekvenser måste komplettera annat beslutsunderlag växte fram i USA under 1970-talet. I Sverige slog kravet på generell framtagning av MKB igenom i början av 1990-talet.
    Kraven på MKB har skärpts i miljöbalken, som trädde i kraft den 1 januari 1999.

miljökonvention överenskommelse till skydd för miljön mellan två eller flera länder.
    Det finns ett stort antal miljökonventioner med både regional och global inriktning.

miljökvalitetsmål den svenska regeringen har i sin miljöproposition (1997/98:145) beskrivit 15 miljökvalitetsmål, vilka skall utgör rättesnören och övergripande mål för allt miljöarbete i Sverige. Miljökvalitetsmålen är inriktade på för människor, miljö och natur grundläggande förutsättningar och avser luft, grundvatten, sjöar och vattendrag, våtmarker, haven, övergödning, försurning, skogen, odlingslandskapet, fjällen, bebyggelse, giftfri miljö, strålning, ozonskiktet och klimatpåverkan.

miljökvalitetsnormer kan enligt miljöbalken av regeringen föreskrivas för vissa geografiska områden och kan avse kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt. Aktuella miljökvalitetsnormer finns angivna i SFS 1998:897 Förordning om miljökvalitetsnormer. Omfattar för närvarande gränsvärden för förekomsten av kväveoxid, svaveldioxid och bly i utomhusluft. Värden anges för skydd av människors hälsa i orter med mer än 200 invånare och för skydd av vegetation utanför sådana orter.
    Varje kommun skall kontrollera att miljökvalitetsnormerna uppfylls inom kommunen.

miljölagstiftning berör den yttre miljön och dess kvalitet. I Sverige har vi sedan den 1 januari 1999 en miljöbalk omfattande 16 olika – tidigare enskilda – miljörelaterade lagar, som skall utgöra plattformen för 2000-talets miljöpolitik. Miljöbalken innebär hårdare miljökrav, förebyggande lagstiftning, fler kommunala verktyg, starkare roll för miljöorganisationer och strängare straff.
    I miljöbalken görs grundläggande internationella miljöprinciper och hänsynsregler rättsligt bindande såsom kretsloppsprincipen, försiktighetsprincipen, förorenaren-betalar-principen, produktvalsprincipen och principen om bästa tillgängliga teknik.
    Till miljöbalken kopplas ett antal förordningar, till exempel förordningen om miljökvalitetsnormer, om miljösanktionsavgifter, om tillsyn, om verksamhetsutövares egenkontroll och renhållningsförordningen.
    Miljöbalkens minimikrav gäller även när det i första hand är andra lagar som skall tillämpas, vilket påverkar ett drygt 50-tal lagar, De viktigaste av dessa är markanvändningslagarna; till exempel väglagen, minerallagen, skogsvårdslagen, plan- och bygglagen samt torvlagen. Se miljödomstol

miljöledning även miljöstyrning. Operativa metoder och aktiviteter som tillämpas för att uppfylla uppställda miljökrav. Egentligen existerar ingen skillnad mellan miljöledning och miljöstyrning, men om betoningen ligger på ledning avses den del av ledningens övergripande verksamhet och planering som utvecklar, inför och underhåller företagets eller organisationens miljöpolicy i praktiken. Om betoningen ligger på styrning avses ibland de operativa metoder och aktiviteter som tillämpas för att uppfylla uppställda miljökrav.

miljöledningsprogram även miljöprogram. Beskrivning av tillvägagångssättet för uppfyllande av miljömål. Ett miljöledningsprogram utarbetas med utgångspunkt från företagets (organisationens) miljömål och miljöpolicy och skall beskriva
– syfte med miljömålen;
– när de skall uppnås;
– var i organisationen åtgärder skall vidtas;
– hur miljömålen skall nås;
– vem som ansvarar för genomförandet.
Se avsnittet ISO 14000-serien

miljöledningsstandard inom ISO 14000-serien finns idag två fastställda standarder – ISO 14001 (Kravspecifikation) och ISO 14004 (Allmän vägledning). Se avsnittet ISO 14000-serien

miljöledningssystem även miljöstyrningssystem (eng. environmental management system) eller miljösystem; den del av det övergripande styrningssystemet som omfattar organisationsstruktur, ansvar och befogenheter, tillvägagångssätt, rutiner, arbetsmetoder och resurser som en organisation använder för miljöledning/miljöstyrning. Detta innebär operativa metoder och aktiviteter som tillämpas för att uppfylla uppställda miljökrav enligt organisationens miljöpolicy och miljömål. Modell för miljöarbetet och miljöledningssystem enligt ISO 14000-serien beskrivs i separat avsnitt. Se avsnittet ISO 14000-serien

miljömanual även miljöhandbok; dokumentation av en organisations miljöledningssystem inkluderande miljöpolicy, miljömål, ansvarsfördelning, rutiner, arbetsmetoder m.m. Basen för dokumentationen finns i praktiken oftast i ett informationssystem.

miljömål även miljöledningsmål/miljöstyrningsmål. Mål för ett företags/en organisations miljöarbete. I ISO 14000-sammanhang talar man om dels övergripande miljömål (eng. objectives), dels detaljerade miljömål (eng. targets). Miljömål kan sägas vara en nedbrytning av miljöpolicyn till mål för alla berörda nivåer i organisationen. Tillvägagångssättet/åtgärderna för att uppfylla miljömålen kallas miljöledningsprogram/miljöprogram. Se miljöledningsprogram | avsnittet ISO 14000-serien

miljömärkning officiell positiv märkning av vissa produkter som uppfyller uppställda miljökrav. Miljömärkning har förekommit sedan slutet av 1970-talet, då Blaue Engel-märket (Blå Ängeln) introducerades i dåvarande Västtyskland.
    Syftet med att införa märkning var dels att underlätta konsumentens val av produkter, dels att uppmuntra till utveckling av produkter med lägre miljöbelastning under livscykeln. I Sverige är de mest kända miljömärkena Svanen och Bra Miljöval. På EU-nivå motsvaras Svanen av Ecolabel (den s k EU-blomman).
    OBS! Miljömärkning av en produkt behöver inte innebära att den är utan miljöproblem.
    I ISO 14000-serien behandlas miljömärkning i standarderna ISO 14020–029.Se även avsnittet Miljömärkning

miljö- och hälsoskyddsnämnder är sedan 1992 icke obligatoriska kommunala nämnder som tidigare, när tillämpligt, tilldelades tillsynsansvar på miljöområdet. För motsvarande tillsyn ansvarar idag enligt miljöbalken den eller de nämnder som kommunstyrelsen utser.

miljöpolicy ett offentligt dokument avseende ett företags eller en organisations avsikter och handlingsprinciper vad gäller verksamhetens miljöpåverkan. Miljöpolicyn måste uttryckas eller brytas ner i miljömål; dels övergripande miljömål (eng. objectives), dels detaljerade miljömål (eng. targets). Den ska fungera som en ledstjärna för de anställdas arbete på samma sätt som en affärsidé, alltså vara känd, förstådd och tillämpad av alla. Enligt ISO 14001 måste miljöpolicyn innehålla ett åtagande om att verksamheten skall följa relevant miljölagstiftning och eftersträva ständig förbättring. Miljöpolicyn skall också vara tillgänglig för allmänheten. Se avsnittet ISO 14000-serien

miljöprestanda en organisations uppnådda resultat vad gäller verksamhetens påverkan på miljön, det vill säga på något sätt mätbara resultat/nivåer (eng environmental performance).
    Miljöprestanda kan ses som uttryck för hur väl organisationen lyckas med att styra förhållandet mellan alla sina aktiviteter och sin miljöpåverkan och innefattar såväl kvantitativa mätvärden som uppskattningar av läget för olika kvalitativa parametrar. På ett visst specifikt område kan en mätparameter benämnas miljö(prestanda)indikator.
    Utvärdering av miljöprestanda (eng. Environmental Performance Evaluation, EPE) är ett verktyg i organisationens miljöledning/miljöstyrning som ägnas särskilt utrymme i ISO 14000-serien (ISO 14030–39). Se avsnittet ISO 14000-serien

miljöprestandaindikatorer/miljöindikatorer begrepp inom ISO 14000-serien. Se miljöprestanda | avsnittet ISO 14000-serien

miljöprofilering ingår som en del av ett företags övergripande marknadsstrategi och innebär att man aktivt kommunicerar företagets åtaganden och arbete på miljöområdet till intressenter i omvärlden för att stärka den totala företagsprofilen.

miljöprogram skall med utgångspunkt från företagets miljöpolicy och miljömål beskriva hur miljömålen skall nås. Se miljöledningsprogram

miljöpåverkan eller miljöbelastning, något som i stort sett all mänsklig aktivitet ger upphov till. Se miljöbelastning

miljörapport i Sverige skall alla företag som har verksamhet som kräver tillstånd enligt miljöbalken varje år avge en särskild miljörapport till tillsynsmyndigheten. Miljörapporten, som är en offentlig handling, är en redogörelse över hur verksamheten uppfyllt de lagar och olika miljövillkor som utgjort myndigheternas krav. Se miljöredovisning

miljöredovisning en beskrivning av ett företags verksamhet vad gäller dess påverkan på miljön (eng environmental statement). Miljöredovisningen kan ingå som en del i verksamhetens årsredovisning eller vara utformad som en separat handling.
    Inom ramen för EU-förordningen EMAS är miljöredovisning ett krav som innebär att en utförlig redovisning skall göras – minst vart tredje år – av aktiviteter, väsentliga miljöförhållanden, miljöprestanda, status vad gäller miljöpolicyn, mål, handlingsprogram m.m. En sådan redovisning måste göras för att en anläggning ska kunna bli godkänd och registrerad eller för att få bibehålla sin registrering. Redovisningen skall också på lämpligt sätt spridas till allmänheten. Mellanliggande år kan en mindre utförlig redovisning göras om verksamhetens inriktning och omfattning tillåter.
    Miljöledningsstandarden ISO 14001 innehåller inget formellt krav på offentlig miljöredovisning. Se avsnittet ISO 14000-serien

miljöreklam skall som all annan reklam stämma överens med god marknadsföringssed. Ord som t ex ”miljövänlig”, ”miljöanpassad” eller ”ekologisk” skall kunna vederläggas och de miljöfördelar som anförs måste preciseras. Se marknadsföringslagen

miljörelationer avser de personer, företag, organisationer, institutioner, myndigheter eller andra parter som ett företag eller en organisation upprätthåller kontakt eller samarbetar med för att utveckla och stärka sitt miljöarbete.

miljörevision ledningsinstrument som innebär en systematisk, dokumenterad, periodisk och objektiv värdering eller granskning av hur väl miljöskydd och miljöledning/miljöstyrning fungerar i ett företag. Miljörevision är främst en jämförelse av utfallets (miljöprestanda) överensstämmelse med angivna förväntningar (policy och mål). Se avsnittet ISO 14000-serien

miljörevisionsrapport dokument i vilket en miljörevisor eller miljökontrollant redovisar resultatet av en miljörevision. Se miljörevision

miljörevisor utför revisioner av miljöledningssystem. Idag finns möjlighet till certifiering. Se certifierad miljörevisor

Miljörevisorer i Sverige MiS, yrkesförening för miljörevisorer, som bland annat förvaltar det tolkningsdokument som avser certifiering av miljörevisorer/miljörevisionsledare enligt kraven i miljörevisionsstandarden ISO 14012. Se avsnittet ISO 14000-serien

miljöskadeförsäkring är kopplad till miljöskadelagen och kan ge ersättning enligt denna för miljörelaterad person- eller sakskada under vissa förhållanden, till exempel om någon ansvarig för skadan inte kan fastställas.
    Försäkringsavgifter inbetalas årligen i förskott enligt förordningen om miljöskadeförsäkring och gäller verksamheter inom jordbruk, vattenbruk, utvinning av mineraliska produkter, tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning, varuhandel, samfärdsel, post- och telekommunikationer samt offentlig förvaltning och andra tjänster. Vilka verksamhetsslag som berörs framgår av miljöskyddsförordningens bilaga.

miljöskadelagen avser företag som bedriver miljöfarlig verksamhet och reglerar ansvar och ersättningsskyldighet för de skador som kan uppstå genom verksamheten. Miljöskadelagen är en av de enskilda lagar som idag ingår i miljöbalken. Se miljölagstiftning

miljöskatt ekonomiskt styrmedel i syfte att få företag och organisationer att bl a minska användandet av miljöbelastande produkter. Se miljöavgift

miljöskuld den uppskattade kostnaden för att återställa reparerbara miljöskador.

miljöskyddsavgift kan – förutom annat straff – utdömas i samband med miljöbrott, där verksamheten till följd av lagöverträdelsen kunnat tillgodogöra sig otillbörlig vinst.

miljöskyddslagen har ersatts av miljöbalken.

miljöskyddskostnad investering som avser att bidra till verksamhetens miljöskydd och miljöanpassning. Se miljöinvestering

miljöstandarder för bl a miljöledningssystem och miljörevision är verktyg i ett systematiskt miljöarbete. Bland föregångarna på området miljöstandarder märks BS 7750, den brittiska standarden för miljösystem (publicerad första gången 1992). Idag dominerar EUs förordning EMAS (gäller från 1995) och standarderna i ISO 14000-serien. Se avsnittet ISO 14000-serien

miljöstation inlämningsplats för hushållens farliga avfall. Finns på en del återvinningsstationer. Se återvinningsstation

miljöstyrning Se miljöledning | avsnittet ISO 14000-serien

Miljöstyrningsrådet, AB Svenska är ett av staten, industrin och kommunerna gemensamt ägt bolag som administrerar EMAS-registreringar av svenska företag. Bolaget representerar Sverige inom ramen för EUs arbete att utveckla miljöstyrningssystem och miljövarudeklarationer. Administrerar på regeringens uppdrag utmärkelserna Bästa Industriellt Miljöarbete och den svenska verksamheten gällande de europeiska miljöprisen EBEAFI – European Better Environment Awards for Industry.
    Ansvarar för informationen till allmänhet, politiker, miljöorganisationer och media om EMAS, miljövarudeklarationer och ovan nämnda utmärkelser. http miljostyrning.se

miljöstyrningssystem det styrningssystem som företaget eller organisationen använder för att bl a uppfylla miljökrav enligt den egna miljöpolicyn. Se miljöledningssystem

miljösystem det samma som miljöledningssystem eller miljöstyrningssystem. Se miljöledningssystem

miljöterminologi de begrepp, och deras definitioner, som används inom ISO 14000-serien har samlats i en särskild standard, ISO 14050. Se avsnittet ISO 14000-serien

miljötillstånd myndighetstillstånd som söks hos miljödomstol eller länsstyrelse för miljöfarlig (tillståndspliktig) verksamhet. Se tillståndspliktig verksamhet

miljöutredning en inledande, heltäckande kartläggning av de miljöförhållanden, den miljöpåverkan och det miljöarbete som är förknippat med ett företags eller en organisations verksamhet. EMAS kräver uttryckligen en miljöutredning för varje anläggning som skall registreras. Miljöledningsstandarden ISO 14001 innehåller inget krav på miljöutredning i kravspecifikationen, men rekommenderar en miljöutredning för företag som inte har ett existerande miljöledningssystem. Se avsnittet ISO 14000-serien

miljöuttalande beskrivning av ett företags verksamhet vad gäller dess påverkan på miljön (eng environmental statement). Se miljöredovisning

miljövarudeklaration är en objektiv beskrivning på vad en vara eller tjänst innehåller. Det är sedan användarens sak att ta ställning till de fakta och miljöegenskaper som anges i deklarationen. Miljövarudeklarationen kan certifieras. Systemet för certifierade miljövarudeklarationer förvaltas av Miljöstyrningsrådet.

Miljövårdsberedningen regeringens rådgivande organ gällande miljöfrågor

miljövision är en framtidsbild och ett mål som kan ligga bortom idag tillgängliga eller kända såväl metoder och tekniker som personella och ekonomiska resurser; en långsiktig framförhållning och drivkraft, under förutsättning att den är begriplig och uppfattas på ett likartat sätt av alla som arbetar i verksamheten.

miljövänlig mycket få aktiviteter, varor eller tjänster kan anses vara miljövänliga i den meningen att de har en direkt positiv inverkan på den yttre miljön. Företrädesvis avses icke miljöskadliga, förebyggande eller återställande åtgärder, varor eller tjänster. Ett lämpligt alternativt begrepp är miljöanpassad. Se miljöanpassad

miljööverdomstolen slutinstans i miljörelaterade mål som tidigare avgjorts av en kommun eller förvaltning. Miljööverdomstolen, som finns i Svea hovrätt, kan i vissa fall överklagas i Högsta domstolen.
Se miljödomstol

MiS Se Miljörevisorer i Sverige

mjukgörare ämne som tillsätts en plast för att göra den mer elastisk utan att i övrigt förändra dess kemiska egenskaper. Utgörs till exempel av estrar av ftalatsyra (ftalater) och fosforsyra.

MKB Se miljökonsekvensbeskrivning

monokultur odling där endast en eller ett fåtal arter förekommer. Det industrialiserade jordbruket har genom främst kravet på effektivisering och därmed specialisering resulterat i stora monokulturer. En sådan är mer känslig för olika typer av angrepp och kräver mer av kemiska bekämpningsmedel.

Montrealprotokollet tillkom 1987 som en uppföljning av den så kallade Wienkonventionen 1985. Båda avser skydd av ozonskiktet, atmosfären och klimatet.

mottrycksanläggning värmekraftverk vars spillvärme, ånga eller hetvatten utnyttjas för fjärrvärme eller industriella processer.

mutation slumpmässiga och ärftliga förändringar i en individs arvsanlag.

myndighetstillstånd söks hos miljödomstol eller länsstyrelse för miljöfarlig (tillståndspliktig) verksamhet. Se tillståndspliktig verksamhet


© Copyright 1999 GECCO Information