joniserande strålning benämning på röntgenstrålning, radioaktiv strålning samt ultraviolett ljus. Se elektromagnetisk strålning

jordbruk medför stora ingrepp i de naturliga förhållandena och ställer höga krav på tillförsel av växtnäring och på att vild växtlighet hålles borta från odlingsområdet. I Sverige har användandet av bekämpningsmedel och handelsgödsel sedan 1950 inneburit ökad avkastning trots en minskad total odlingsareal. Användningen av handelsgödsel innebär en belastning på miljön och förbrukning av ändliga naturresurser. Sett i ett nationellt perspektiv måste framtidens jordbruk kunna föda en snabbt växande befolkning, vilket torde innebära krav på nya brukningsmetoder för att undvika markförstöring och miljöskador.

Jordbruksverket (Statens Jordbruksverk) är en statlig myndighet bildad genom en sammanslagning av Jordbruksnämnden och Lantbruksstyrelsen 1991. Har hand om pris- och marknadsregleringen av jordbruks- och fiskprodukter samt är ansvarig för livsmedelsberedskapen. http sjv.se

Jordens Vänner oberoende svensk miljöorganisation bildad 1972 efter amerikansk förebild. Den övergripande internationella organisationen heter Friends of the Earth International, bildades 1969 och är företrädd i 40-talet länder. http mjv.se

jordvärme utvinnes ur jordlager på ett par meters djup genom vätskefyllda slangar där det värmebärande mediet värms upp av markvärmen innan det pumpas upp och energin tillvaratas. Se energikällor


© Copyright 1999 GECCO Information