GEMI, Global Environmental Management Initiative är en icke-kommersiell organsiation med syftet att främja arbetet med miljö, hälsa och säkerhet inom företag över hela världen. Man vill utveckla och ställa till förfogande verktyg, strategier och informationer baserade på en business-to-business-process, så att företagen kan uppnå goda miljöprestanda. http gemi.org

genteknik möjliggör förflyttning av gener mellan olika arter eller förändringar av genuppsättningen hos en viss art, varigenom man förändrar arvsmassan; förstärker eller eliminerar egenskaper hos djur och växter.

geotermisk energi innebär att man använder det av bergvärmen på stort djup uppvärmda grundvattnet. Detta pumpas upp och värmen tillvaratas i värmepumpar, varefter det nedkylda vattnet förs tillbaka för förnyad uppvärmning. Processen ger en helt ren energi. Se energikällor

gift substans som i viss koncentration är skadlig för allt levande; entydig definition saknas. Se toxikologi

GIN, The Greening on Industry Network är ett nätverk som bildades 1991 och som idag består av 1200 individer från 50 länder. Medlemmarna kommer från såväl näringsliv som universitet, offentlig sektor, fackföreningsrörelse och regeringar. GIN syftar till att stimulera, koordinera och främja forskning med inriktning på byggandet av en uthållig framtid. http greeningofindustry.org

glas framställs genom smältning vid hög temperatur och består av sand, kalk och soda.
    Framställningsmetoden är starkt energikrävande och tillgången på sand kan på sina håll vara begränsad. Glas i form av förpackningar är kopplat till lagbundet producentansvar. Se glasåtervinning

glasåtervinning genom retursystem (öl-, läsk-, vin- och spritflaskor) har glas sedan länge varit en väl miljöanpassad förpackningstyp i Sverige. Det producentansvar som infördes 1994 har ytterligare skärpt kraven på återanvändning och återvinning totalt sett.
    Vin & Spritcentralen har under senare år i allt större utsträckning lämnat systemet med returglas och övergått till engångsglas, vilket gör att andelen återanvända flaskor snabbt minskar. Glasförpackningar som går till återvinning måste sorteras i en ofärgad och färgad fraktion för att kunna användas effektivt. Som råvara för nytt ofärgat glas kan nämligen inte färgat glas användas.

Global Environmental Management Initiative Se GEMI

Global Reporting Initiative Se GRI

glykol etylenglykol är mest känt som kylarvätska i bilar, men används även mot nedisning av flygplan eller som flytande medium för transport av kyla och värme i t ex kylanläggningar i livsmedelsindustrin.

granskning kontroll av utfallet jämfört med de uppsatta målen. Se miljörevision

granskningsberättelse där miljökontrollant/revisor avger sin rapport. Se miljöredovisning

Greenpeace oberoende internationell miljöorganisation med syfte att informera om miljöfrågor med speciell inriktning på kärnkraft, energi, miljögifter och havsmiljöer.
    Känd för fredliga men spektakulära och medievänliga aktioner och demonstrationer. Finansieras enbart genom medlemsavgifter och privata donationer.

green-wash beteckning på åtgärd eller åtagande från företag eller organisation som uppenbart är eller efter kort tid framstår som försök att försköna verkligheten.

GRI Gothenburg Research Institute, är en forskningsinstitution vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Forskarna vid GRI representerar företagsekonomins olika områden, vilket ger möjlighet att applicera flera perspektiv inom de valda problemområdena. GRIs programforskning inriktas mot områden där kunskap bedöms ha en stor betydelse för samhället och näringslivet. Näringsrelevans är alltså ett viktigt kriterium för de olika programmen.

grundvatten vatten som cirkulerar i de övre jordlagren, tränger fram i brunnar eller källor och är en del av allt vattens naturliga kretslopp. Genom detta kretslopp når miljögifter även grundvatten som befinner sig på relativt stora djup.

grundvattenvärme den värme som bildas i jordskorpan lagras i bl a djupt liggande grundvatten, som sedan kan användas till uppvärmning. Se energikällor

grundämne ämne sammansatt av atomer vars kärnor har samma laddning (lika många protoner). Det finns 89 naturliga grundämnen och ett tiotal som åstadkommits via kärnreaktioner.

grustäkt plats för utvinning av grusmaterial för till exempel vägbyggen och betongtillverkning. För nya grustäkter ställs idag miljövillkor för drift, anläggningar, upplag och magasin. Planerna ska godkännas av miljövårdande myndighet och krav på återställande efter avslutad drift ingår också i villkoren.

gruvavfall innebär bl a att slagg och gruvsand från sulfidmalm oxiderar och orsakar dels giftpåverkan och dels försurning. Se avfall

gränsvärde anges för till exempel högsta tillåtna mängd utsläpp av visst farligt ämne från en tillverkningsprocess. Gränsvärden finns även för svavelhalten i olja och för utsläpp av avgaser från fordon.
    Kan också utgöra den högsta halt (HH) av ett skadligt ämne, som får ingå i en (viss mängd) produkt, typ kvicksilverrest i fisk. Se utsläppskvoter

gröna kommuner eller ekokommuner är begrepp som anger en inriktning mot kretslopptänkande från såväl den kommunala organisationens som kommuninvånarnas sida. Målet är att skapa samhällen med lokal och småskalig produktion/konsumtion av bland annat livsmedel. Även all återvinning ska vara lokal. Ekokommunen förutsätter utvecklad kommunal demokrati, stor allmän delaktighet och ett i övrigt väl fungerande samarbete mellan samhällets olika aktörer. Övertorneå blev 1983 första svenska ekokommun.

grön BNP det traditionella BNP-begreppet är behäftat med många brister. En av de viktigaste är dess oförmåga att spegla verklig resursåtgång för direkt miljöpåverkan och för dess följder. Grön BNP kallas de modeller som söker ta hänsyn även till effekter på miljön.

grön el produceras via förnybara energikällor. Begreppet används idag i praktiken för el som är godkänd för märkning som Bra Miljöval, det vill säga motsvarar de kriterier som uppställs av Naturskyddsföreningen. Energikällorna får vara sol, vind, biobränslen samt redan utbyggd vattenkraft.
    Eftersom elnätet inte medger separat distribution av just grön el, sker kontrollen genom att energibolagens produktion/externa inköp av grön el jämförs med och måste motsvara minst den andel som deras kunders användning av grön el utgör.

grön konsument försök har gjorts att definiera gröna konsumenter som sådana som föredrar en produkt framför en annan av miljöskäl.

Gröna Punkten der Grüne Punkt, symbol för ursprungligen tyskt, producentfinansierat system avseende sortering och återvinning av använda förpackningar. Ingen egentlig miljömärkning. Systemet Den gröna punkten finns nu även i Belgien, Frankrike, Luxemburg, Spanien, Portugal och Österrike. Se miljömärkning | avsnittet Miljömärkning

gödning/gödsel kan utgöras av konstgödsel (handelsgödsel) eller naturgödsel. Båda typerna är svåra att dosera med hänsyn till växternas förmåga att ta upp och tillgodogöra sig ingående ämnen. Härigenom kan läckage av främst kväve och fosfor uppstå och bidra till övergödningen av vattendrag och förorening av grundvattnet.


© Copyright 1999 GECCO Information