DDT starkt giftigt, klorerat kolväte, använt som insektsmedel (pesticid) och sedan början av 1970-talet förbjudet i Sverige. Eftersom DDT är fettlösligt och mycket stabilt anrikas det i näringskedjorna och vållar skador hos fåglar och däggdjur. Se bekämpningsmedel

decibel måttenhet vid mätning av buller. Se buller

De gröna politiskt parti i bl a Storbritannien och Belgien men kanske mest känt från Tyskland (die Grüne). Allmän benämning på andra politiska partier med miljöfrågor som huvudinriktning. Jfr Miljöpartiet de gröna i Sverige.

deltagarförsäkran kan användas av företag vilka registrerats enligt EMAS som bevis på godkännande. En deltagarförsäkran får inte användas i produktreklam eller på produkter eller deras förpackningar.

dematerialisering avser en minimering av användningen av olika material och energi.
    Minskningen kan ske till exempel genom mindre materialkrävande produkter, enklare demontering av produkter för återanvändning av delkomponenter, övergång till hyrprodukter istället för köp, anlitande av (externa) centralt administrerade tjänster istället för en (egen) utspridd energi- och produktkrävande organisation.
    Dematerialisering ligger helt i linje med tänkandet bakom Faktor 10. Se Faktor 10

Demeter antroposofernas miljömärkning för biodynamisk odling. Biodynamiska grödor skall bland annat odlas efter en odlingskalender och gödslas med speciella preparat som framställts på ett ceremoniellt sätt. Utgångspunkten är den livsåskådning som grundades av den religiöse författaren Rudolf Steiner. Se avsnittet Miljömärkning

deponering slutlig dumpning av avfall på t ex soptipp.

deponi i dagligt tal sopptipp. Kallas också avfalls- eller deponeringsanläggningar. Privata soptippar är idag förbjudna i Sverige.

der Grüne Punkt symbol för ursprungligen tyskt, producentfinansierat system avseende sortering och återvinning av använda förpackningar. Ingen egentlig miljömärkning. Systemet Den gröna punkten finns nu även i Belgien, Frankrike, Luxemburg, Spanien, Portugal och Österrike. Se miljömärkning http gruener-punkt.de/e/

destruktionsanläggning tar emot, oskadliggör eller deponerar farligt avfall på miljösäkert sätt. Sveriges största destruktionsanläggning finns i Norrtorp (Närke) och ägs av SAKAB, Svensk Avfallskonvertering AB.

detaljerade miljömål relevanta och realistiska delmål som skall uppnås för att de övergripande målen skall klaras. Se miljömål | avsnittet ISO 14000-serien

Det Naturliga Steget stiftelse som arbetar med miljöfrågorna i form av informations- och utbildningsverksamhet. http detnaturligasteget.se

Det Norske Veritas Certification AB certifieringsföretag, Stockholm, avseende ISO 14001 och EMAS samt ISO 9000-serien. http dnv.com/certification/

DG XI, Directorate General eller Generaldirektorat (GD) XI är EUs organ för miljö, kärnsäkerhet och räddningstjänst. Utgångspunkten för dess arbete är EUs femte miljöprogram avseende miljön och uthållig utveckling ”Towards Sustainability”. http europa.eu.int/comm/dg11/index_sv.htm

diesel eg. dieselolja, kolväteblandning som används som bränsle i dieselmotorer. Framställs genom destillation av petroleum. Se fossila bränslen

diffusa utsläpp utgörs av ämnen som uppstår genom avdunstning eller ofullständig förbränning i olika processer och som är svåra att åtgärda eller där källan är svår att identifiera; t ex oljespill till havs eller utsläpp från transportsektorn. Motsats: punktutsläpp.

dikväveoxid N2O, lustgas, bildas både naturligt och vid förbränning av till exempel fossila bränslen; tillhör de så kallade växthusgaserna och skadar även ozonskiktet.

DIN förkortning för det tyska standardiseringsorganet Deutsches Institut für Normung e.V. Återfinns som ”förnamn” till tyska nationella standarder av vilka många blivit internationellt erkända; t ex för fotografisk film.

dioxiner är en grupp starkt giftiga organiska klorföreningar, närmare bestämt långlivade klorerade kolväten samt en grupp ämnen med likartad kemisk sammansättning. Dioxinkällor är t ex förbränning av avfall, bilavgaser och utsläpp från produktionsprocesser. Dioxin lagras i fettvävnad hos djur och människor.

dioxinkällor är t ex förbränning av avfall, bilavgaser och utsläpp från produktionsprocesser. Dioxin lagras i fettvävnad hos djur och människor.

Directorate General XI Se DG XI

dokumentstyrning skall ge full kontroll över dokumentationen, bl a ansvarsfördelning och rutiner, av organisationens miljöledningssystem. Se avsnittet ISO 14000-serien

drivmedel för motorfordon. I dag används främst fossila bränslen som bensin och diesel. Av miljöskäl pågår försök med andra drivmedel, se biobränslen, etanol, metanol samt elbil och hybridbil. Även vätgas är föremål för försök som drivmedel.

due-diligenceutredning en form av miljöutredning, t ex vid överlåtelse av företag eller fastighet, där köparen vill förvissa sig om köpobjektets miljömässiga status samt bedöma tänkbara framtida miljöförpliktelser.

dumpning avser huvudsakligen avfall som dumpas till havs. Visst avfall är genom den s k Londonkonventionen (1975) förbjudet att dumpa över hela världen; t ex kvicksilver- och kadmiumföreningar, svårnedbrytbara plaster, radioaktivt avfall, vissa oljor, biologiska och kemiska stridsmedel. Även avfallsförbränning till havs är förbjuden. På svenskt vatten är – med undantag för muddermassor – all dumpning förbjuden.

© Copyright 1999 GECCO Information