cancerogen innebär cancerframkallande. Cancerframkallande ämnen indelas av Arbetarskyddsstyrelsen i tre grupper. Grupp A: Får inte hanteras i Sverige, Grupp B: Får hanteras endast efter tillstånd från Yrkesinspektionen, Grupp C: Finns med på Arbetarskyddsstyrelsens gränsvärdeslista, som innebär att begränsad användning kan tillåtas.

CEFIC, European Chemical Industry Council, den europeiska kemiindustrins råd för övergripande branschfrågor. http cefic.be

CEN, Committé de Normalisation, den europeiska standardiseringsorganisationen. Har sitt säte i Bryssel. http cenorm.be

CEPAA, Council on Economic Priorities Accreditation Agency är det för närvarande enda ackrediteringsorganet avseende SA 8000. http cepaa.org

CERES, Coalition for Environmental Responsible Economies, amerikansk sammanslutning av organisationer och företag med syfte att framhäva, och främja utvecklingen av, miljöfrågorna. http ceres.org

certifierad miljörevisor certifieras av ackrediterade certifieringsorgan, som i sin tur ackrediteras av SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. En certifierad miljörevisor uppfyller kvalifikationskriterierna för miljörevisorer enligt miljörevisionsstandarden ISO 14012 och genomför främst revisioner avseende företagens miljöledningssystem med utgångspunkt från t ex miljöledningsstandarden ISO 14001. Certifierade miljörevisorer kan antingen arbeta som företagsinterna miljörevisorer eller utföra certifieringsrevisioner inom ramen för ett oberoende certifieringsorgan.

certifiering innebär att ett företag via ett oberoende certifieringsorgan låter genomföra en certifieringsrevision av sitt miljöledningssystem enligt t ex miljöledningsstandarden ISO 14001 och genom att uppfylla standardens kravspecifikation erhåller ett certifikat. Se registrering

certifikat erhålls genom att företaget uppfyller miljöledningsstandardens kravspecifikation. Se certifiering

CFC klorfluorkarboner (freoner), syntetiskt framställda gaser uppbyggda av klor, kol, fluor och väte. CFC har använts främst för att överföra värme eller kyla i kyl/frys, klimatanläggningar m.m., men mer restriktivt sedan deras miljöeffekter klarlagts. Deras negativa miljöpåverkan består dels i att de förstör ozonskiktet i stratosfären (de verkar som katalysatorer i en process där ozonet i ozonskiktet omvandlas till vanligt syre) och därmed ökar den skadliga UV-strålningen (ultraviolett strålning) på jorden, dels i att de är s k växthusgaser som bidrar till den temperaturhöjande växthuseffekten. År 1987 ingicks en internationell överenskommelse, Montreal-protokollet, om begränsning av produktion och användning av CFC. Inom EU ska nyanvändningen av CFC-föreningar nu vara helt avvecklad.

COD (Chemical Oxygen Demand) mäter mängden syre som krävs för att en organisk substans skall oxidera i vatten. Se kemisk syreförbrukning

Council on Economic Priorities Accreditation Agency, Se CEPAA

critical load (kritisk belastningsgräns) gräns för vad naturen tål av förorenande nedfall eller utsläpp. Överskridande av gränsen kan ge oåterkalleliga förändringar. Gränsen bestäms utifrån naturvetenskapliga grunder och varierar med lokala förhållanden, jordarter och växtlighet.

CSD, UN Commission on Sustainable Development. FNs kommission fr hllbar utveckling. http un.org/esa/sustdev

cyanider salt av vätecyanid (cyanväte). Mycket giftigt ämne med starkt begränsad användning som bekämpningsmedel mot skadeinsekter.

cykliskt materialflöde innebär att naturresurser av olika slag efter användning skall återanvändas, återvinnas eller som avfall kunna återföras till det naturliga kretsloppet. Motsats: linjärt materialflöde.


© Copyright 1999 GECCO Information