ackreditering innebär att ett centralt organ – i Sverige är SWEDAC ackrediteringsorgan – efter särskild prövning ger fullmakt åt företag eller organisationer att godkänna till exempel ackrediterade miljökontrollanter enligt EMAS eller certifierade miljörevisorer enligt ISO 14001.
    Ackreditering som miljökontrollant kan i Sverige ges enbart till företag eller organisationer. Miljörevisorernas certifiering är personlig, men i egenskap av miljökontrollanter måste deras funktion utövas inom ramen för ett ackrediterat företag eller organisation.

ackrediterad miljökontrollant av särskilt ackrediteringsföretag utsedd kontrollant enligt EMAS-förordningens krav. Se ackreditering

ackrediteringsorgan centralt organ som efter särskild prövning kan utse ackrediterings- och certifieringsföretag. Se ackreditering

aerosol vätska i finfördelad form under tryck, använt som drivmedel i så kallade aerosolförpackningar.

Agenda 21 ”Dagordning för det 21:a århundradet”. Handlingsprogram för arbetet med framtidens miljö och utveckling, antaget vid FN-konferensen i Rio 1992 (se Riokonferensen). Agenda 21-programmet innehåller omkring 40 kapitel som beskriver hur centrala och lokala styrorgan, institutioner och företag kan bidra till arbetet. Visionen om att såväl sociala som miljömässiga hänsyn skall omsättas i praktiska handlingsplaner på det lokala planet – individnivå – är en av de bärande grundtankarna. http un.org/esa/sustdev/agenda21.htm

akvakultur motsvarar begreppet vattenbruk och innebär att både växter och djur odlas i vatten. I Sverige dominerar kustnära odlingar, men även odlingar i sötvatten och dammar förekommer. De största vattenbruksländerna finns i Asien med Kina som överlägset ledande producent. I Europa är Spanien och Frankrike ledande på området.

algblomning onormal tillväxt av alger och växtplankton föranledd av övergödning genom utsläpp av kväve och fosfor från till exempel jordbruk och kommunala reningsverk.

alkalisk synonymt med basisk (motsats: sur). Lösning med högre pH-värde än 7, det vill säga att lägre värde betyder sur. Värden kring 3 och lägre anger mycket hög försurningsgrad.

allemansrätten innebär att enskild person med vissa restriktioner får vistas på annans mark. Dock inte i närheten av bostad eller på odlad mark.
    Är inte en lag utan en så kallad sedvanerätt.

alternativa energikällor samlingsbeteckning för energikällor som hittills inte varit kommersiellt konkurrenskraftiga, men som av miljöskäl kan vara att föredra framför etablerade energikällor av icke förnybara resurser (t ex kol och olja). Till alternativa energikällor räknas framför allt sol- och vindenergi samt i Sverige även energi baserad på biomassa. Se energikällor

alternativ odling äldre beteckning på ekologisk odling. Se ekologiskt jordbruk

alternativt jordbruk odling som är skonsam mot miljön och hushållar med naturresurserna. Se ekologiskt jordbruk

ammoniak vanligaste kväveföreningen, NH3, har sitt ursprung i träck och urin från djur och läcker ut från främst öppna gödselanläggningar. Ammoniak bidrar till försurningen men också till övergödningen genom att utgöra ett gödningsämne.

anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken, förordningen om miljöfarlig verksamhet samt förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer. skall tillverkare och importörer av kemiska produkter anmäla sina produkter till Kemikalieinspektionen (eller annan av regeringen utsedd myndighet). Aktuella kemiska produkter återfinns med sitt tulltaxenummer i förordningen.
    Som tillverkare räknas också den, som i eget namn förpackar, packar om eller ändrar namn på en kemisk produkt utan att ha tillverkat eller importerat den.
    Anmälningsplikt gäller för all verksamhet som i SFSs förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd anges med prövningsnivå C. Se tillståndspliktig verksamhet | miljödomstol

Ansvar & Omsorg (Responsible Care) ett branschspecifikt miljöprogram avseende den kemiska industrins ansvar mot sin omvärld. Programmet förvaltas av European Chemical Industry Council (CEFIC). Ett företag ansluter sig till programmet genom ett uttryckligt åtagande att följa dess principer, vilka avser såväl hälsa och säkerhet som miljö. http cefic.be/activities/hse/rc/

arbetsmiljö utgörs av de betingelser, förutsättningar och villkor under vilka vi människor utför ett arbete. En utveckling av arbetsmiljön tar alltså i första hand sikte på människans behov och önskemål, inte på naturens; det som definitionsmässigt kallas den yttre miljön.

antibiotikum ämne, oftast läkemedel, som hämmar eller dödar bakterier.

Arbetarskyddsstyrelsen myndighet som utger föreskrifter som, tillsammans med arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen anger vilka krav olika arbetsmiljöer skall uppfylla. http arbsky.se

arsenik grundämne som finns i naturen och kan vara mycket giftigt. Arsenik ingår som aktiv substans i en mängd olika bekämpnings- och träskyddsmedel men återfinns också i till exempel handelsgödsel.

asbest mineral med stor eldfasthet som används bland annat i (värme)isolermaterial. Asbest kan framkalla sjukdomen asbestos och hanteringen av asbest är numera omgärdad av restriktioner.

atmosfär gashölje som finns kring en planet; i dagligt tal avses vanligen jordatmosfären. Inom atmosfären finns följande skikt räknat från jordytan: troposfär, stratosfär, mesosfär och termosfär.

atomansvarighetslagen reglerar ansvarsfrågor vid en kärnkraftsolycka i kärnkraftverk eller vid transport av kärnbränsle. Se miljölagstiftning

atomavfall radioaktiva restprodukter som t ex använt kärnbränsle i kärnkraftverk. Se energikällor

Auto-Oil-programmet EU-förslag som syftar till att minska vägtrafikens luftföroreningar under perioden 2000–2010 genom bättre drivmedel, bättre avgasrening och lägre bränsleförbrukning.

avfall utgörs av överskottsmaterial eller överskottsprodukter som en följd av industriella processer – t ex spill och restprodukter – eller användning i brukarledet – t ex slutanvända produkter eller förpackningar samt så kallat hushållsavfall.
    Avfall kan vara fast, flytande eller gasformigt. Det som för en aktör betraktas som avfall kan vara av värde för en annan aktör. En stor del av avfallet hanteras i dag genom deponering (läggs på soptippar) med risk för utlakning till mark och vatten. Mark nedsmutsad av undangömt avfall är på många håll ett svårt miljöproblem. Se avfallshantering | farligt avfall

avfallsexport innebär att avfall, och då främst farligt avfall, säljs till eller mot avgift överlåtes på (företag eller organisationer i) andra länder för vidare användning eller omhändertagande.
    För export av farligt avfall krävs i Sverige särskilt tillstånd och exportören måste ange vem som emottar avfallet och hur det kommer att hanteras.
    Förbränning av farligt avfall till sjöss är sedan 1994 förbjuden.

avfallshantering innefattar de system och metoder vilka används inom industri och övrigt näringsliv, kommuner och privata hushåll för att omhänderta de olika former av avfall som uppstår inom respektive område. Se producentansvar

avfallsskatt speciell avfallsskatt införs den 1 januari 2000 i syfte att minska mängden avfall som går till deponi till förmån för återanvändning och återvinning.

avgaser ämnen som frigörs vid förbränning. Avgaser uppstår i förbrännings- eller värmeanläggningar eller industriella processer; t ex kväve, vattenånga, koldioxid, kolmonoxid, svaveloxider, kväveoxider och kolväten.
    Avgaserna från förbränning av fossila bränslen i motorfordon och flygplan anses vara huvudorsaken till luftföroreningar. Dessa avgasers kemi är synnerligen komplex. Hur mycket av varje ämne som ett enskilt fordon avger är beroende på vilken motor det har, hur det körs och på bränslet. Blyföreningar som tillsätts till bensin för att undvika s k knackning i motorn har blivit ett mindre problem sedan blyfri bensin infördes i de flesta länder. Se katalytisk avgasrening

avgasrening avser att minska de avgaser som uppstår vid förbränning av fossila ämnen i motorer. Se katalytisk avgasrening

avrinning innebär att del av nederbörd förs vidare till sjö eller annat vattendrag.

avvikelse begreppet har en speciell innebörd inom ramen för miljöledningsstandarden ISO 14001. Med avvikelse avses där antingen
1. att ett angivet gränsvärde (t ex enligt myndighetstillstånd) har överskridits eller
2. att en enligt miljöledningssystemet föreskriven rutin inte följts (t ex har icke godkända kemikalier inköpts/använts eller en icke behörig person tillåtits utföra behörighetskrävande arbete). Se avsnittet ISO 14000-serien


© Copyright 1999 GECCO Information